Algemene voorwaarden opdrachtnemers

Ten aanzien van de dienstverlening van AppGoeroes gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van AppGoeroes aanvaardt de Opdrachtnemer aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.

1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4 Dienst: de dienstverlening die door AppGoeroes wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van ontwikkel werkzaamheden.

1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.

1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

1.7 Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Elke Opdrachtnemer wordt gezien als zakelijke abonnee.

1.8 Profielpagina: de profielpagina is een pagina op AppGoeroes met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens, referenties en projecten van de Opdrachtnemer.

1.9 Webpagina: de Webpagina is gekoppeld aan een domeinnaam die de Opdrachtnemer kan aanvragen bij zijn account. De Webpagina wordt automatisch gevuld met de actuele content van de Profielpagina.

1.10 Reacties: Met Reacties kan een Opdrachtnemer reageren op Advertenties op de website. Per Reactie kan de Opdrachtnemer onbeperkt berichten sturen en bieden op de betreffende Advertentie zolang deze actief is.

1.11 Website: de website www.AppGoeroes.nl

1.12 AppGoeroes: een initiatief van Spectra Technology Solutions B.V. (KVK 32091929) te Huizen en MindTech (KVK 30265486) te Utrecht

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen AppGoeroes en de Opdrachtnemer.

2.2 AppGoeroes is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen AppGoeroes en de Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.4 AppGoeroes wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en AppGoeroes, wordt de Opdrachtnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. AppGoeroes zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 AppGoeroes biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. AppGoeroes heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. AppGoeroes is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 AppGoeroes heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. AppGoeroes draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt AppGoeroes verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 AppGoeroes biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert AppGoeroes niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van AppGoeroes onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 AppGoeroes is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens AppGoeroes ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1 De Opdrachtnemer garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Opdrachtnemer dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het bieden op Advertenties, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.

5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Opdrachtnemer toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Opdrachtnemer is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van AppGoeroes niet zal schaden.

5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van AppGoeroes of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van AppGoeroes in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
– een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
– materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

5.5 AppGoeroes behoudt zich het recht voor de door de Opdrachtnemer opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. AppGoeroes behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Opdrachtnemer op schadevergoeding.

5.6 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer heeft bevestigd. AppGoeroes is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer geen partij. AppGoeroes kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Opdrachtnemers om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtnemer vrijwaart AppGoeroes jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Opdrachtnemer worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.8 Indien Opdrachtnemer in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van AppGoeroes om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opdrachtnemer te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Referenties

6.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

6.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart AppGoeroes voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

6.3 AppGoeroes is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.

6.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7 Privacy

7.1 AppGoeroes verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van AppGoeroes van toepassing.

Artikel 8 Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van AppGoeroes dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer AppGoeroes de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. AppGoeroes is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Opdrachtnemer te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Opdrachtnemer verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Opdrachtnemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart AppGoeroes voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4 AppGoeroes is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan AppGoeroes en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.

9.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van AppGoeroes, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtnemer niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AppGoeroes, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3 De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart AppGoeroes volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 AppGoeroes behoudt zich het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– de Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Opdrachtnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Opdrachtnemer een uitzendbureau danwel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
– de Opdrachtnemer een referentie plaatst bij een opdracht die door de Opdrachtnemer zelf op de Website isgeplaatst;
– de Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
– de Opdrachtnemer medewerkers van AppGoeroes of Opdrachtgevers onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11 Overmacht

11.1 AppGoeroes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan AppGoeroes gebruikt maakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid AppGoeroes

12.1 AppGoeroes is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van AppGoeroes. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtnemer redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van AppGoeroes te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van AppGoeroes wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2 De totale aansprakelijkheid van AppGoeroes kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van AppGoeroes voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is AppGoeroes niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13 Verwijzingen

13.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. AppGoeroes heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14 Beveiliging

14.1 AppGoeroes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. AppGoeroes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15 Melding van Inbreuk

15.1 Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

15.2 Indien een Opdrachtnemer van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij ditaan AppGoeroes melden door middel van de daartoe bestemde button ("meld misbruik") op de Website. Aan de hand van de door deze Opdrachtnemer op te geven gegevens zal AppGoeroes de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door AppGoeroes gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door AppGoeroes worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de OpdrachtnemerAppGoeroes voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die AppGoeroes lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 Elke Overeenkomst tussen AppGoeroes en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de overeenkomst. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiële periode voortgezet.

Reacties die onderdeel zijn van het abonnement zijn geldig gedurende de looptijd van het abonnement. Apart aangekochte reacties blijven geldig.

16.2 De Overeenkomst kan door de Opdrachtnemer schriftelijk worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

16.3 Indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft AppGoeroes het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtnemer niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan AppGoeroes.

Artikel 17 Tarieven en betalingen

17.1 Alle door AppGoeroes vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

17.2 AppGoeroes is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

17.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

17.4 Indien de Opdrachtnemer niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met AppGoeroes schriftelijk op te zeggen.

17.5 De aan AppGoeroes verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.6 Betaling vindt plaats via IDEAL of PayPal of door middel van automatische incasso. Daartoe dient de OpdrachtnemerAppGoeroes te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is AppGoeroes gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

17.7 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de Opdrachtnemer medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Opdrachtnemer automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Opdrachtnemer is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door AppGoeroes, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

17.8 Indien de Opdrachtnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan AppGoeroes de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).

17.9 Alle betalingen door de Opdrachtnemer aan AppGoeroes worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van AppGoeroes, ongeacht enige andere aanduiding door de Opdrachtnemer.

17.10 Enig beroep door de Opdrachtnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Hilversum.


Huizen, juli 2012